Pracownia Psychologiczna w Rypinie


Zapraszamy do pracowni psychologicznej zajmującej się badaniem kierowców. Badania w pracowni są prowadzone w oparciu o metodykę wydaną przez Instytut Transportu Samochodowego.

Na badanie psychologiczne należy zabrać ze sobą dowód osobisty i prawo jazdy. Należy przyjść wyspanym i wypoczętym. Na 48 godz. przed badaniem, nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci ani środków działających podobnie jak alkohol.


Zakres badania:

Badanie obejmuje w szczególności ocenę:

1. sprawności psychofizycznej;

2. sprawności intelektualnej;

3. cech osobowości i temperamentu.

Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania, jeżeli osoba badana poinformuje o złym stanie swego zdrowia lub o złym samopoczuciu, albo w innych przypadkach losowych - psycholog wyznacza nowy termin badania, nieprzekraczający 7 dni od daty poprzedniego terminu.

Na podstawie wyników badania uprawniony psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne, stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do:

1. kierowania pojazdem;

2. wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.